Thông Báo Từ Hồng Anh Thượng.

by Hồng Anh Thượng


Đây là Lãm Nhãm cũa Hồng Anh Thượng:

VÌ THI HỌC KỲ 2 NẶNG NHỌC ==” nên Mình thật xin lỗi vì phãi hoãn fic Điều May Mắn khoãng 1 tuần nhé:

Bắt đầu ngưng úp ngày 7/4/2014 để hóng teater cũa mấy ẻm.

Và mình sẻ CHIÊU ĐÃI THẬT TO mấy bạn trước khi nghỉ post nhé! Mong mọi người ũng hộ.

Thân.

Posted from WordPress for Android

Advertisements